5

مجموعه ورزشی شهر مهاجران اراک

2

پایگاه پشتیبانی حفاری نفت شمال

3

ساختمان ادارای توربین گازی

1

ایستگاه پانزده خرداد مترو تهران

4

کارخانه تولید افشانک تنفسی جابرابن حیان